Činnosti


EKOMAR SK s.r.o. ponúka v oblasti životného prostredia pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené k podnikateľskej činnosti:
 1. NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI

  Firma zhodnocuje , zneškodňuje všetky nebezpečné odpady v zmysle katalógu odpadov okrem výbušnín a rádioaktívneho odpadu. Prevezme odpad od pôvodcu odpadu a ručí v zmysle zmluvy za nakladanie s týmto odpadom podľa Zákona o odpadoch až po jeho zhodnotenie, prípadne zneškodnenie. Jej súčasná pôsobnosť sú okresy: Martin, T.Teplice, Žilina, K.N.Mesto, Čadca, Bytča, Pov. Bystrica, Ilava, Ružomberok, L.Mikuláš, D.Kubín, Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen a B.Bystrica. Pre lepšiu vyťaženosť dopravných prostriedkov - optimalizácia prepravy, firma prevádzkuje na základne súhlasu Okresného úradu životného prostredia v Martine sklad nebezpečných odpadov, v ktorom zhromažďuje nebezpečné odpady.

 2. NAKLADANIE S OSTATNÝMI ODPADMI

  Firma má registráciu na nakladanie s ostatnými odpadmi viď povolenia.

 3. PREPRAVA NEBEZEPČNÝCH ODPADOV

  Spoločnosť je dopravca nebezpečných dopadov vozidlami vyhovujúcim predpisom v zmysle ADR a vodičmi vyškolenými v tejto oblasti viď povolenia.

  • vozový park pre nebezpečné odpady:
  MERCEDEZ- BENZ1218
  Fiat Ducato + vlek
  • preprava ostatných odpadov:
  ramenový nakladač
  hákový naťahovací nakladač
 4. LEGISLATÍVNY SERVIS A PORADENSTVO V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

  • vypracovanie systému nakladania s nebezpečnými a ostatnými odpadmi
  • vypracovanie súhlasov na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (identifikačné listy, zmluvy, žiadosti, havarijný plán)
  • vypracovanie programu odpadového hospodárstva vrátane žiadosti o schválenie príslušným okresným úradom, obcou prípadne mestom
  • vybavenie príslušného Súhlasu štátneho zdravotného ústavu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  • vybavenie súhlasov na prevádzkovanie zariadení na zneškodnenie odpadov, zhodnocovanie odpadov, zber odpadov (vrátane nebezpečných odpadov) aj s vypracovaním odborných posudkov
  • spracovanie odpadového hospodárstva v projektovej dokumentácii predkladanej na územné alebo stavebné konanie
  • vedenie evidencie odpadov, spracovanie a odosielanie hlásení na príslušné úrady
  • školenie zodpovedných pracovníkov a pracovníkov, kt. prídu do styku z odpadmi
 5. LEGISLATÍVNY SERVIS A PORADENSTVO VO VODNOM HOSPODÁRSTVE

  • vypracovanie a zabezpečenia schválenia havarijných plánov
  • zabezpečenie schválenia havarijných plánov príslušnými dotknutými úradmi a organizáciami
 6. PREPRAVA TOVAROV V ZMYSLE ADR

  Firma poskytuje dopravné služby autami vybavenými v zmysle ADR.